Súdne znalectvo

 

Vypracovávanie súdno-znaleckých a znaleckých posudkov v odbore Stavebníctvo:

 • Odvetvie - Pozemné stavby
 • Odvetvie - Odhad hodnoty nehnuteľností

Spracovanie znaleckých posudkov - posudovanie kvality stavebných prác pre právnické a fyzické osoby za účelom:

 • Reklamačné konania už dokončených stavieb,
 • reklamačné konania nedokončených stavieb,
 • reklamačné konania nekvalitne prevedených stavebných prác,
 • posudovanie porúch stavieb,
 • návrh postupu pri odstraňovaní následkov havárií,
 • návrh postupu pri odstraňovaní následkov požiarov.

Spracovanie znaleckých posudkov - poruchy stavieb prác pre právnické a fyzické osoby za účelom:

 • Návrh postupu pri odstraňovaní následkov havárií (vytopenie, podmáčanie, posuny stavieb...),
 • návrh postupu pri odstraňovaní následkov požiarov.

Zabezpečovanie znaleckých posudkov - ohodnocovanie nehnuteľností pre právnické a fyzické osoby za účelom:

 • Prevod nehnuteľnosti,
 • záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke),
 • bankové úvery,
 • poisťovacie zmluvy,
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností,
 • dedičské konanie,
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vysporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • riešenia súdnych sporov, mimosúdne dohody, konkurzy, exekúcie a dobrovoľné dražby,
 • zvyšovanie základného imania, resp. delenie spoločnosti,
 • nepeňažné vklady do spoločnosti.

Činnosť zamerané na posudzovanie a analýzy nehnuteľností:

 • Vypracovavávanie komplexného analýzy nehnuteľnosti (pozemky, budovy, bytu ...) z hľadiska využiteľnosti a investície,
 • vypracovavávanie analýzy polohy pozemku z hľadiska geologických a hydrologických pomerov (zosuvové pásma a lokálne zrážky),
 • vypracovavávanie analýzy polohy pozemku na základe územného plánovania a napojenia na inžinierske siete a komunikácie.